กิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ปี 2566 ณ วิทยาเขตขอนแก่น

ในวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ส่งบุคลากรจำนวน 4 ท่าน เพื่อดำเนินกิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →