กิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ปี 2566 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

ในวันที่ 28-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ส่งบุคลากรจำนวน 3 ท่าน เพื่อดำเนินกิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →