ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567

ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดการประชุมตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผาสนระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM
ซึ่งมีประธานคณะกรรมการดังกล่าว คือ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นผู้เปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุม ได้ให้คำแนะนำ และร่วมกันปรึกษาหารือ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →