การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →