การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันเสาร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้เริ่มเป็นสัปดาห์แรกของการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

โดยที่แรกเริ่มจาก สำนักงานพระสอนศีลธรรม กองกิจการนิสิต กองกิจการพิเศษ กองกิจการวิทยาเขต กองคลังและทรัพย์สิน กองนิติการ กองแผนงาน กองวิชาการ และกองวิเทศสัมพันธ์ ตามลำดับ ทั้งนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

      

                

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →