ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ในการนี้อธิการบดีได้บรรยายสรุปสาระของการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยอธิการบดีได้มอบนโยบายการใช้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

Read More

การประชุม คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา     หน้า วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๑   ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ ๑   ๑.๑.๑ เรื่อง…………………………………………………………………………………………………… ๑   ๑.๑.๒ เรื่อง…………………………………………………………………………………………………… ๑…

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงานกับกองวิเทศสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง D ๓๐๐ กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กับศูนย์อาเซียน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มจร

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน กับสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ในวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน “Google Drive File Stream”

ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกับกองกลาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน “Google Drive File Stream” โดยเชิญวิทยากรจากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนายธนาชัย บูรณะวัฒนากูล รองผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ มาให้ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กับกองกลาง

ในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับกองกลาง ณ ห้องประชุมกองกลาง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read More

รายงานมติการประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้เข้าพบพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เพื่อรายงานมติการประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow) ประจำส่วนงาน เพื่อนำไปกำกับ ติดตาม ส่วนงานภายใต้กำกับให้ปฏิบัติตามมติการประชุมดังกล่าว โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศได้มอบหมายให้ประสานงานกับผู้บริหารส่วนงานในกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเพื่อดำเนินการต่อไป

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กับสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับสำนักงานพระสอนศีลธรรม ณ สำนักงานพระสอนศีลธรรม ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร

Read More

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กับสำนักงานทะเบียนและวัดผล

ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับสำนักทะเบียนและวัดผล ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น G โซน C อาคารเรียนรวม

Read More