ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันเสาร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๓ ที่ คือ

๑. สำนักทะเบียนและวัดผล

พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.ดร.  ประธาน

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ

พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ  กรรมการและเลขานุการ

     

๒. ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.   ประธาน

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการ

พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม,ดร.  กรรมการและเลขานุการ

 

๓. ศูนย์อาเซียนศึกษา

พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต   ประธาน

ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต  กรรมการ

พระมหาเสรีชน นริสฺสโร  กรรมการและเลขานุการ

 

 

บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →