กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน กับสำนักงานพระสอนศีลธรรม

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทบทวนเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน (workflow) ร่วมกับสำนักงานพระสอนศีลธรรม ณ สำนักงานพระสอนศีลธรรม ชั้น ๒ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร