แบบฟอร์มการตรวจสอบและควบคุมภายใน (ภาพรวม)

๑. แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปย.๑)

     ๑.๑ แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปย.๑-๑) (ไฟล์ word)

     ๑.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปย.๑) (ไฟล์ word)

๒. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.๒)

     ๒.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.๒) (ไฟล์ word)

๓. แบบรายงาน(เช็คลิสต์)การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน

๔. ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบฯ สนง.ตรวจสอบ (ปย.๑-๑)

๕. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ปย.๑)

๖. แบบ ปอ.๑

๗. แบบ ปอ.๓

๘. แบบ ปส.

๙. แบบติดตาม ปย. ๒

๑๐. แบบติดตาม ปอ. ๓