รายงานความคืบหน้าของระบบ MIS

ขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำส่วนงาน ให้ทางสำนักงานตรวจสอบภายในทราบ ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS.

Read More

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการใช้ระบบ MIS

ตามมติในที่ประชุม ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวารี เชื้อปรุง ซึ่งเป็นประธานคณะทำงาน เห็นควรให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการใช้ระบบ MIS (Admin) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางคณะทำงานและเลขานุการได้ทำบันทึกแจ้งคำสั่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว คำสั่ง …

Read More