คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการใช้ระบบ MIS

ตามมติในที่ประชุม ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวารี เชื้อปรุง ซึ่งเป็นประธานคณะทำงาน เห็นควรให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการใช้ระบบ MIS (Admin) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางคณะทำงานและเลขานุการได้ทำบันทึกแจ้งคำสั่งต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

คำสั่ง 1111-2563 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแล ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →