รายงานความคืบหน้าของระบบ MIS

ขอให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ประจำส่วนงาน ให้ทางสำนักงานตรวจสอบภายในทราบ ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS.

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →