ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ

  ๑. กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ

พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.  ประธาน

พระครูภาวนาสารบัณฑิต  กรรมการ

 พระวิศิษฐกุล สิริปญฺโญ  กรรมการและเลขานุการ

๒. สำนักงานประกันคุณภาพ

 พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต  ประธาน

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ,ผศ.  กรรมการ

นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  กรรมการและเลขานุการ

บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →