ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานมี ๒ ที่ คือ

๑. สำนักงานตรวจสอบภายใน

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.  ประธาน

รศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง  กรรมการ

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเมธี  กรรมการและเลขานุการ

๒. กองกลาง

พระสิริชัยโสภณ   ประธาน

พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.  กรรมการ

นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์  กรรมการและเลขานุการ

บัดนี้ได้ทำการตรวจประเมินการปฏิบัติงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงานได้ทำการตรวจและให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำ ให้แต่ละส่วนงานไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →