ให้คำปรึกษาในการตอบข้อชี้แจงต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานตรวจสอบภายใน นำโดย นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ได้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เกี่ยวกับการตอบข้อชี้แจงในประเด็นต่างๆ เพื่อที่จะประสานงานและรวบรวมนำข้อชี้แจงของทุกส่วนงานรายงานต่อทางเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

 

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →