โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

วันที่ 23-24  กรกฎาคม 2563 ณ ห้องพระราชภาวนาวราจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ได้นิมนต์ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรในส่วนงาน เป็นวิทยากรบรรยายเสริมความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามนโยบายของอธิการบดีที่มอบไว้ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงจากส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ให้มีมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป โดยได้แลกเปลี่ยนความรู้และทำความเข้าใจความหมาย แนวทาง วิธีการจัดการบริหารความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการสำหรับหน่วยงานของรัฐ และทำความเข้าใจแบบรายงานผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →