อบรมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลันดา ออร์คิดรีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดโครงการโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม

สำนักงานตรวจสอบภายในได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) ในรูปแบบ Info graphics ด้วย Microsoft PowerPoint ”

สำนักงานตรวจสอบภายในจะนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ ไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

 

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →