กิจกรรมเชิงปฏิบัตการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน ( After Action Review : AAR ) โครงการวันบุรพาจารย์

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการวันบุรพาจารย์ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานวันบุรพาจารย์ ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางต่อในปีถัดไป

สำนักงานตรวจสอบภายในจึงส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัตการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน ( After Action Review : AAR ) โครงการวันบุรพาจารย์ ในฐานะผู้เข้าร่วมและคณะทำงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทะเบียน โซน B ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →