โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ การจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย มีพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยบุคลากรในส่วนงาน เป็นวิทยากรบรรยายเสริมความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และมีบุคลากรภายในสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเข้าฟังการอบรมและร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างพร้อมเพียง

         

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →