ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๘๙๔/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น

ทางสำนักงานตรวจสอบภายในได้เชิญประชุมคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ ในวันพุธ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางวารี เชื้อปรุง ซึ่งเป็นประธานคณะทำงาน และวิทยากรในการบรรยายทบทวนการบริหารการคลังด้วยระบบ MIS งบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ และร่วมกันหารือวิธีติดตามการพัฒนาระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางและดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →