ประชุมคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี พัสดุ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานตรวจสอบภายในได้ประสานงานและขอนัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ระบบ MIS และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ ในวันอังคาร ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุม กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน ช้ั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร. อยุธยา นำโดย นางวารี เชื้อปรุง ซึ่งเป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงานร่วมกันหารือวิธีติดตามการพัฒนาระบบ MIS ด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางและดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป

      

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →