ประชุมส่วนงานสำนักงานตรวจสอบภายใน

วันอังคาร ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการประชุมส่วนงานเพื่อหารือ ชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้ทีมงานช่วยดำเนินการเร่งรัด ติดตาม ประสานงานผู้กำกับและผู้รับผิดชอบตามคำสั่งมจร. ที่ ๒๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานและผู้รับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายในประจำส่วนงาน สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →