โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย

วันเสาร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ การจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย มีพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวอโนทัย บุญทัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายเสริมความรู้และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และมีบุคลากรภายในสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเข้าฟังการอบรม ร่วมทำ work shop และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างพร้อมเพียงในระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM และ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ ชั้น ๔ โซน B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →