ประชุมออนไลน์ส่วนงานในกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ในวันอังคาร ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมตตาให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน
– นำเสนอแนวทางการบริหารงานของส่วนงาน ในช่วง Work from home
– นำเสนอผลการปฎิบัติงาน ในช่วง Work from home และระบุปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจและมอบนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับและขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →