การตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้เข้าตรวจการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน ณ ห้อง ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี คณะกรรมการตรวจประกัน ดังต่อไปนี้

๑. พระครูสิริชัยโสภณ                   ประธาน

๒. พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต         กรรมการ

๓. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์     กรรมการ

๔. นายอุดร เขียวอ่อน                    กรรมการ

๕. ดร.แสวง นิลนามะ                     กรรมการ

 

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →