ประชมุคณะกรรมการประสานงานเตรียมข้อมูลเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.40 น. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต รักษาการผู้อำนวนการสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเตรียมข้อมูลเสนอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีกรรมการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำรายงาานงบการเงินของส่วนงานของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้เชิยผู้สอบบัญชีจากสำนังานตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย นางสาวรุ่งฤดี จันทิมา นักวิชาการตรวจเงนแผ่นดินชำนาญการพร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และข้อสังเกตการจัดทำงบการเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย ในภาคบ่ายมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงรายงานทางการเงิน โดยมีนางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และนางสุรภา ศรีวิชัย หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี อธิบายแนวทางการดำเนิินการ จากนั้น พระราชวรเมธี รองอธิการฝ่ายบริหาร และพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป ผู้ช่วยอธิการฝ่ายตรวจสอบ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ แก่คณะกรรมกาารและปิดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงบริหารและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามนโยบายมหาวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →