การประชุมประจำส่วนงานสำนักงานตรวจสอบภายในครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ZOOM ออนไลน์ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

        ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

               ๑.๑.๑ แจ้งการจัดทำปฏิทินการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

              ๑.๑.๒ แจ้งรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานภาพรวม ส่วนกลาง และแจ้งการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนเพิ่มเติมสร้างความเข้าใจในเกณฑ์กับผู้ประสานงานส่วนภูมิภาค

        ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ               

              ๑.๒.๑ แจ้งการพัฒนาการอบรมบุคลากรประจำส่วนงาน

              ๑.๒.๒ แจ้งความคืบหน้าการติดตามการตรวจสอบรายได้ ส่วนงานธรรมวิจัย ตามมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

              ๑.๒.๓ แจ้งเรื่องการประสานงานส่วนงานตรวจประเมินการปฏิบัติงานในส่วนเพิ่มเติม

              ๑.๒.๔ แจ้งการความก้าวหน้างานประชาสัมพันธ์ส่วนงานเกี่ยวกับกิจกรรมตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

วาระที่  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม                                                                                         

               รับรองรายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่  ๓  เรื่องสืบเนื่อง                                                                                                   

    – ไม่มี

วาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                       

๔.๑  เรื่อง แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

๔.๒  เรื่อง แผนการตรวจสอบ และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔.๓  เรื่อง แนวทางการตรวจสอบงานบัญชี การเงิน และพัสดุ

๔.๔ เรื่อง การจัดทำร่างแผนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕           

วาระที่  ๕     เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

          – ไม่มี

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →