“มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย”

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ได้ลงนามใน ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้มีการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกส่วนงานทั้งภายในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการชับเคลื่อนการองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อให้การตรวจประเมินการปฏิบัติงานเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมภายในการปฏิบัติงานทั้งระบบของมหาวิทยาลัย การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษานี้ ได้ดำเนินการเริ่มต้นเฉพาะส่วนงานภายในสังกัดส่วนกลางตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จนกระทั่งในปัจจุบันได้ขยายการดำเนินการครอบคลุมส่วนงานทั่วประเทศ และนับได้ว่าเป็นก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการตามภาระงานผ่านการวิเคราะห์และจัดทำตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน และเป้าหมายความสำเร็จของงานภายใต้กรอบภาระงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างชัดเจนเป็นระบบเป็นครั้งแรก โดยในการนี้ มีคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานฯ ซึ่งมี พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานขับเคลื่อนการดำเนินงาน และสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งการสนับสนุนระบบรายงานการปฏิบัติงานออนไลน์จากสำนักงานประกันคุณภาพ

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →