ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินฯ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ภายหลังเสร็จงานครบรอบวันสถาปนาฯ และได้คำแจ้งคำสั่ง/ประกาศเกี่ยวกับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แจ้งคำสั่ง ๑๓ กันยายน ประมาณ ๑๗.๐๐ น.) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ได้กำหนดนัดหมายประชุมภายในส่วนงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและมอบหมายภาระงานการทำรายงานการปฏิบัติงาน โดยได้นิมนต์/เชิญ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมชี้แจงตอบข้อซักถามเกี่ยวกับกับการจัดทำรายงาน การกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ซึ่งจากการประชุมพบว่า ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีและมีการมอบหมายภาระงานการทำรายงานการปฏิบัติงานในรายตัวบ่งชี้แก่บุคากรชัดเจน นับเป็นส่วนงานนอกที่ตั้งแห่งแรกที่ได้จัดประชุมโดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับทราบและร่วมอภิปรายตอบข้อซักถามทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของอธิการบดีและคณะผู้บริหารระดับสูงในการที่จะยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็นภาคีขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ร่วมกัน

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →