ประมวลภาพการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ (วิทยาเขตและวิทยาลัยในกำกับส่วนกลางและวิทยาเขต)

ส่วนงานที่ได้รับการตรวจมี ๒๙ ส่วนงาน ดังนี้

๑. สำนักงานวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่

๒. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๓. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๔. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

๕. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตอุบลราชธานี

๖. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

๗. สำนักงานวิทยาเขต วิทยาเขตสุรินทร์

๘. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตพะเยา

๙. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

๑๐. สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์

๑๑. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

๑๒. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

๑๓. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

๑๔. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์เลย

๑๕. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

๑๖. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

๑๗. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

๑๘. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

๑๙. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

๒๐. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

๒๑. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

๒๒. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

๒๓. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

๒๔. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

๒๕. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

๒๖. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

๒๗. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี

๒๘. สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี

๒๙. หน่วยวิทยบริการ จ.จันทบุรี

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →