บรรยายพิเศษแก่นิสิตในหัวข้อ “รูปแบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ ได้มีหนังสือเชิญ คุณมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ ในหัวข้อ “รูปแบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ในส่วนของสำนักงานตรวจสอบภายใน ต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ประจำวิชา และนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ที่ให้โอกาส คุณมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล มาบรรยายเสริมความรู้เป็นกรณีศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนิสิต เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยการบรรยายผ่านโปรแกรม Zoom Meeting สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →