การประชุมรับฟังแนวทางการตอบชี้แจ้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom ID:๔๕๘๔๘๓๗๓๕๑ โดยมีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้เปิดการประชุม และมีนางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล รองผู้อำนวยการเป็นผู้ดำเนินการรายงานและแนะแนวทางในการตอบข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →