ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่1/2565 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 และห้องประชุมออนไลน์ ZOOM

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →