กิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ ปี 2566 ณ วิทยาเขตเชียงใหม่

ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ส่งบุคลากรจำนวน 4 ท่าน เพื่อดำเนินกิจกรรมตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →