ประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจในการจัดทำและเร่งรัดนำส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยครั้งที่ 1/2566

พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานเป็นผู้เปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้กำกับดูแลและผู้ประสานงานด้านการจัดทำงบการเงินจากทั้งส่วนกลาง และทุกส่วนภูมิภาคข้าร่วมประชุม เพื่อรับรู้และร่วมกันปรึกษาหารือ ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและเร่งรัดการนำส่งรายงานการเงิน

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →