กิจกรรมโครงการจัดการความรู้ เรื่องการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกับกลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง” ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สินสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →