“กิจกรรม การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการแผนตรวจสอบ (Engagement Plan) หน่วยรับตรวจ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ในช่วงระหว่าง วันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งในการดำเนินการตรวจสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นอย่างดี

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →