เข้าร่วมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกรมบัญชีกลาง

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากล สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จึงกำหนดให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาความรู้ของผู้ปฎิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →