ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโทตำแหน่ง รองผู้อำนวย การฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เข้ารับบริการให้คำปรึกษาจากสำนักงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีหัวข้อ ดังต่อไปนี้ ความรู้เรื่องการเงิน ความรู้เรื่องบัญชี ความรู้เรื่องการตรวจสอบ และ ความรู้ในเรื่องพัสดุ

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →