ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดการประชุมตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประธานคณะกรรมการดังกล่าว คือ รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นผู้เปิดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุม ได้ให้คำแนะนำ และร่วมกันปรึกษาหารือ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →