ประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

ในวันพุธที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมผู้บริหารส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี #สืบเนื่องด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติและมอบให้
#สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน จะนำข้อเสนอแนะการปรับปรุงเกณฑ์การตรวจ และแนวทางการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากที่ประชุม มาดำเนินการต่อไป

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →