โครงการจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวรรณวิกานนท์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการ การจัดการความเสี่ยงบัณฑิตวิทยาลัย มีพระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต …

Read More

กิจกรรมเชิงปฏิบัตการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน ( After Action Review : AAR ) โครงการวันบุรพาจารย์

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการวันบุรพาจารย์ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อเป็นการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานวันบุรพาจารย์ ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุง แก้ไข และเป็นแนวทางต่อในปีถัดไป สำนักงานตรวจสอบภายในจึงส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัตการทบทวนบทเรียนการปฏิบัติงาน ( After Action Review : AAR ) โครงการวันบุรพาจารย์ ในฐานะผู้เข้าร่วมและคณะทำงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทะเบียน โซน …

Read More

อบรมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลันดา ออร์คิดรีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดโครงการโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานตรวจสอบภายในได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอแผนภาพข้อมูล (Data Visualization) ในรูปแบบ Info graphics ด้วย Microsoft PowerPoint ” สำนักงานตรวจสอบภายในจะนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ ไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น …

Read More