ส่งมอบบุคลากรใหม่ สำนักงานตรวจสอบภายใน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคลกร ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหาร และได้มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าว คือ นางสาวมณฑิรา แซ่เตียว วุฒิการศึกษา บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), กจ.ม. (จิตวิทยาการบริหารองค์การ) ผ่านคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน และได้เริ่มงานในวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →