บุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน และ บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าพบอธิการบดี

เข้าพบ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 และต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สตง. ที่อยู่ในระหว่างช่วงตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →