“กิจกรรม การตรวจสอบระบบสารสนเทศการจัดการศึกษา (REG) ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล”

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการแผนตรวจสอบ (Engagement Plan) หน่วยรับตรวจ ส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งในการดำเนินการตรวจสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผลเป็นอย่างดี

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →