เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ ITA

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566” ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐ (ITA)

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →