กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566” ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และหัวข้อการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหารือจัดทำแผนป้องกันการทุจริต

About เว็บมาสเตอร์

View all posts by เว็บมาสเตอร์ →