ITA

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ กลไก และระบบในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต